לכל לקוח יש שם
לכל עיתון יש עץ

שממנו ייצרו את דפיו

לכל עץ יש ציפור

שבנתה את קינה על ענפיולכל ציפור יש שיר

שנקטע במסור צווחני

ולכל מסור יש ידית

בה אחז אדם ענילכל עני יש בוס

שהסכים לשלם לו פרוטות

ואסר עליו לנוח כי

בתור להחליפו יש מאותלכל בוס יש כסף

שאותו הוא בחסד מקבל

מהוד מלכותו, הלקוח

שחפץ בעיתון לעלעלכן הלקוח היום הוא המלך:

עדר ללא שמות או פנים

שועטים על פני הכוכב

חוטפים ובולעים וקוניםוהמלחמה בוא תבוא

כשכלום כבר לא ישאר

אז ייקרע המסך

כשהצבא הרעב ידברואתם, הניצולים, כשתחקרו

ותנסו לברר מי אשם

אנא רק זאת תזכרו:

לכל לקוח יש שםאין תגובות: